E.Brusilovsky Кyz zhibek

19/01 - 18:00

Duration: 2 30min

E.Brusilovsky

Кyz zhibek

to buy a ticket

Characters and Actors:

 

Kyz Zhibek.......................................................... BAKHTIGUL BISEMBAYEVA

Tulegen............................................................... BOLAT KANAGATOV

Bekezhan…………………………………...........….ESENGELDI RZA

Shege................................................................. BOLAT BUKENOV, honored worker of RK

Bazarbay............................................................. KAIRAT OMIRBEKOV

Duriya................................................................. NADIYA NADENOVA

Batsayi.................................................................ZHADYRA AMANOVA

Karlygash............................................................ DANA TALASPEKOVA

Kamka................................................................. LYAZZAT BRIMGAZINA

Sansyzbay........................................................... ARTUR GABDIYEV

Atkeltir.................................................................. BALUAN BERKENOV

 

Symphonic orchestra, ballet and chorus of the Kazakh state academic

opera and ballet theater named after Abay

 

Conductor – RUSTEM KABYLBAY

 

Director - Gafiz Esimov, people's artist of RK

Artist - Orynbasar Zhanbyrshiyev, honored worker of RK

Chief chorus master – Aliya Temirbekova

 

The ballet master - Aygul Tati, honored actress of RK