B. Eifman Ballet . "Anna Karenina"

13/10 - 17:00

Duration: 2

Boris Eifman

 

ANNA KARENINA

ballet in 2 acts

 

to the music of P.I. Tchaikovsky

based on the novel of the same name by L.Tolstoy

to buy a ticket

Characters and Actors:

Anna Karenina ..........................DINARA ESTENTAEVA

Vronsky ……………. ……… ..... AZAMAT ASKAROV

Karenin ……………………….... DAUREN ZHENIS

Kitty ......................................... MALIKA YELCHIBAYEVA

 

Ballet dancers: Aishuvakova Z .; Abilov E .; Almagambet A .; Amangeldieva G .; Amirkhanova A.; Ananyeva M .; Aspetov A .; Ashirbek A .; Baratova A .; Beketaeva B .; Davletova M .; Dairov R .; Degtyareva B .; Dzhumaniyazov M .; Esenbaev A .; Eskali K .; Zhakypova D .; Zhamanbaeva K .; Kadyrov R .; Kalamgazina G.; Calel A .; Kalyakina I.; Casabolat G .; Kenchebaeva Y .; Konovalov D ​​.; Kudabaeva D .; Kultumanova N .; Murzakulov A. Honored Worker of the Republic of Kazakhstan; Nasyrov A .; Nupby J .; Omarova K .; Piltan G.; Sagyndykova E.; Sadvokasov F.; Sakai M .; Taganova R .; Tekesbaev B .; Tolegen A .; Turebekov A .; Tursingalieva G .; Tusupbekov A .; Urazov R .; Uteshev E.; Highback A .; Shakirov Yu .; Sharipova M .; Shnetova A.

 

Choreographer - BORIS EIFMAN, People's Artist of the Russian Federation, Laureate of the State Prize of the Russian Federation (Russia)

Production Designer - VYACHESLAV OKUNEV, People's Artist of the Russian Federation, Laureate of State Prizes of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan

Scenographer - ZINOVY MARGOLIN (Belarus-Russia)

Lighting Designer - ALEXEY DONDE (Russia)

Assistant choreographers - OLGA KALMYKOVA, OLEG PARADNIK

The head of the ballet troupe KGATOB named after Abay - GULZHAN TUTKIBAEVA, People's Artist of the Republic of Kazakhstan